Odpusty jubileuszowe

Prot. N. 00781/2023-92/23/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa w Chrystusie, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, na niedawno przekazane prośby przez Jego Ekscelencję Krzysztofa Jakuba Wętkowskiego, Biskupa Włocławskiego, w dziewięćsetnym roku jubileuszu tejże Diecezji, łaskawie udziela z Niebieskich Skarbców Kościoła Odpustu zupełnego, pod zwyczajnymi warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego) dla zyskania przez wszystkich wiernych szczerze pokutujących i przynaglonych miłością, od dnia 22 kwietnia 2023 roku aż do dnia 19 marca 2024 roku, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane w czyśćcu, jeśli nawiedzą Katedrę Włocławską w charakterze pielgrzymki, i tam będą uczestniczyć pobożnie w jubileuszowych uroczystościach, zwłaszcza w uroczystym nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny, które będzie sprawowane z licznym udziałem ludu Bożego, albo wreszcie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej z Jasnej Góry przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. 

Osoby starsze, chore i wszyscy ci, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, w równym stopniu mogą uzyskać Odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe; jeśli duchowo połączą się z jubileuszowymi celebracjami, ofiarując miłosiernemu Bogu modlitwy, swoje cierpienia lub inne trudy własnego życia. 

Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożej łaski, udzielonej przez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby penitencjarz diecezjalny, duchowieństwo katedralne, proboszczowie i księża obdarzeni odpowiednimi uprawnieniami do słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pokuty. 

Niniejszy dekret ważny jest na czas Diecezjalnego Jubileuszu. Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 4 kwietnia roku Pańskiego 2023.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

                                                                                  Krzysztof Nykiel
Regent


Prot. N. 00782/2023-93/23/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, mocą szczególnego pełnomocnictwa w Chrystusie, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Najczcigodniejszemu Krzysztofowi Jakubowi Wętkowskiemu, Biskupowi Włocławskiemu, aby w czasie diecezjalnego Jubileuszu, w wybranym dniu dla pożytku wiernych, po złożeniu Boskiej Ofiary, wszystkim obecnym wiernym, którzy szczerze pokutując i przynagleni miłością, wezmą udział w tych świętych obrzędach, udzielił papieskiego Błogosławieństwa połączonego z Odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwyczajnymi warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego).

Wierni, którzy przyjmą pobożnie papieskie Błogosławieństwo, chociażby duchowo, nie uczestnicząc fizycznie w świętych obrzędach, zyskają Odpust zupełny, zgodnie z normą prawa, jeśli tylko podczas sprawowania tychże obrzędów z pobożnym skupieniem ducha będą się łączyć za pomocą powszechnych środków komunikowania się. 

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 4 kwietnia roku Pańskiego 2023.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

                                                                                    Krzysztof Nykiel
Regent

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację